ขั้นตอนการขนส่งจากจีน

ขนส่งจากจีน

Shipping คืออะไร ? 

Shipping เป็นกระบวนการนำเข้าสินค้า ในที่นี้จะขอพูดถึงเฉพาะความหมายในส่วนที่คนที่สนใจธุรกิจชิปปิ้งสินค้าจากจีนควรรู้ นั่นก็คือการ Shipping หมายถึงกระบวนการนำเข้าสินค้าจากจีน โดยทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือตัวแทน Shipping ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการในรูปแบบของบริษัทที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การส่งของออกจากโกดังจีน รับของลงเรือ ปล่อยของจากท่า ผ่านพิธีศุลกากร จัดทำเอกสารสำคัญแทนตัวพ่อค้าแม่ค้าที่มาใช้บริการ เพื่อนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาแล้วนำส่งไปถึงผู้ใช้บริการ Shipping ต่อไป 

ขั้นตอนการขนส่งจากจีน 

สำหรับขั้นตอนขนส่งจากจีนนั้น Shipping จีน จะทำหน้าที่ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั่งสินค้าจัดส่งถึงมือลูกค้า ซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้ ขั้นตอนที่จัดได้ว่าใช้เวลามากที่สุด หรือมีความยุ่งยากซับซ้อนสูงสุด คือขั้นตอนการขนส่งของจากจีน ปัจจุบัน มีด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ ขนส่งทางบก ขนส่งทางน้ำ และขนส่งทางอากาศ ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนการนำเข้าที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการขนส่งจากจีนทางบก 
 • ผู้นำเข้าสินค้า (Shipper/Freight Forwarder) จะหาบริษัท Shipping เพื่อดำเนินเรื่องเอกสารนำเข้า 
 • ดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกโดย Shipping แจ้งรายการสินค้าขาออกต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
 • บริษัท Shipping ยื่นเอกสารที่จำเป็นต่อศุลกากร โดยใช้ระบบ E-Customs และกรมศุลกากรออกใบขนสินค้าขาเข้าประเทศให้กับผู้นำเข้า 
 • เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในระบบ หากมีข้อผิดพลาดจะส่งมายังผู้นำเข้าเพื่อให้แก้ไข เมื่อไม่มีอะไรผิดพลาดหรือต้องแก้ไขกรมศุลกากรออกเลขที่ใบขนสินค้า 
 • ผู้นำเข้าทำการชำระภาษีอากรขาเข้า และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบสินค้าและปล่อยสินค้าจากอารักขาศุลกากร 
 • บริษัท Shipping เตรียมขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก เพื่อเตรียมนำส่งลูกค้า 
 1. ขั้นตอนการขนส่งจากจีนทางเรือ (Sea Freight) 
 • ผู้ส่งออกเตรียมเอกสารส่งออกสินค้าและติดต่อ Freight Forwarder หรือ Shipping Line เพื่อจองระวางเรือขนส่งไปยังเมืองท่าปลายทาง เมื่อได้รับใบยืนยันการจองระวางเรือ จึงขนส่งสินค้าจากสถานที่ส่งออกไปยังท่าเรือต้นทาง 
 • ผู้ส่งออกดำเนินพิธีทางศุลกากรขาออกหรือบริษัทตัวแทนออกของ (Customs Broker) ให้ดำเนินการแทน เมื่อสินค้าถึงท่าเรือต้นทาง สายการเดินเรือยกตู้สินค้าขึ้นเรือและออกใบตราส่งสินค้าให้กับผู้ส่งออกแล้วเรียกเก็บค่าบริการ 
 • เรือบรรทุกสินค้าไปถึงท่าเรือปลายทาง สายการเดินเรือยกตู้สินค้าลงจากเรือบรรทุก 
 • ผู้นำเข้าติดต่อสายการเดินเรือ เพื่อชำระค่าใช้จ่ายปลายทาง พร้อมนำใบตราส่งสินค้าไปเปลี่ยนเป็นใบตราส่งสินค้ากับสายการเดินเรือ เพื่อใช้นำสินค้าออก 
 • ผู้นำเข้าสินค้าดำเนินการผ่านพิธีศุลกากรขาเข้าและชำระภาษีอากรขาเข้า ผู้นำเข้า นำใบขนสินค้า พร้อมใบเสร็จเสียภาษีอากร และใบปล่อยสินค้าไปปล่อยสินค้าในท่าเรือและขนถ่ายสินค้า เตรียมรถสำหรับขนส่งสินค้า ไปยังสถานที่หรือโกดังของผู้นำเข้า 
 • ผู้นำเข้าทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและความเรียบร้อย ก่อนเซ็นรับสินค้า 
 1. ขั้นตอนการขนส่งจากจีนทางอากาศ (Air Freight) 
 • Shipper ส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 
 • Customs ศุลกากร ตรวจสอบความถูกต้อง 
 • ตัดบัญชีใบขนสินค้าในระบบ Manifest 
 • Customs ออกเลขที่ใบขนสินค้า Shipper ชำระค่าภาษีอากร 
 • ตรวจสอบสินค้า  
 • Shipper ติดต่อคลังสินค้าเพื่อรับของ 
 • Customs อัพเดทวันส่งมอบและปรับสถานะใบขนสินค้าเป็น ‘ส่งมอบแล้ว’ 
 • Shipper นำของออกจากอารักขาศุลกากร และเตรียมนำส่งลูกค้า